Služby v odpadovém hospodářství

V rámci odpadového hospodářství zajišťují Technické služby Jeseník svoz a následné odstranění komunálního odpadu, biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu (bioodpad), tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, kovy, dřevo) a také nebezpečných odpadů vč. infekčního odpadu.

Podčlánky

Harmonogram svozů SKO, bioodpadu a separovaného odpadu

V zimním období probíhá v Jeseníku a obcích Jesenicka většinou svoz směsného komunálního odpadu každý týden. Od konce března, kdy bývá v obcích zahájen svoz bioodpadu, se pak periodicita svozu SKO mění na 1x za 2 týdny. Vždy však záleží na požadavcích jednotlivých obcí/měst, jak si frekvenci svozů nastaví. V souborech "KE STAŽENÍ" níže naleznete aktuální rozpisy svozů jednotlivých odpad ... (více)

Provozované sběrné dvory

Sběrné dvory separovaných, ostatních a nebezpečných odpadů jsou určeny k příjmu a dočasnému skladování odpadů před jejich předáním oprávněné osobě. Město Jeseník vlastní dva sběrné dvory, jeden je umístěn v areálu Technických služeb Jeseník a.s., na ulici Otakara Březiny a druhý naproti Jesenické nemocnici, na ulici Lipovská v centrální kotelně. Zároveň provozu ... (více)

Svoz odpadu pro firmy

Pokud máte uzavřenou smlouvu, můžete si naše služby objednat přímo u dispečera: dispečer - pí. Martina Anand,  737 258 520 (email: odpady@tsje.cz) Pokud ještě smlouvu uzavřenou nemáte nebo potřebujete vyřídit pouze jednorázovou objednávku, kontaktujte fakturantku: fakturantka - pí. Olga Poláková,  737 258 539 (emai:poh@tsje.cz) Pokud jste u nás zaregistrovný zákazník, mů ... (více)

Kompostárna v Supíkovicích

Kompostárna v Supíkovicích

Kompostárna v Supíkovicích přebírá biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu, a to jak od obcí (svoz bioodpadu z občanských nádob či z údržby veřejné zeleně), tak i od podnikatelů (např. posečenou trávu a ořezy větví z firemních pozemků atp.) Pokud máte zájem o odkup kvalitního kompostu, který je certifikovaným hnojivem, kontaktujte technika v odpadovém hospodářství: p. Tomá ... (více)

Skládka odpadů v Supíkovicích

Skládka odpadů v Supíkovicích

"Řízená skládka odpadů S-OO3 a S-OO1 Supíkovice" slouží k odstraňování odpadů kategorie ostatní odpad (OO), zejména z oblasti okresu Jeseník. Zařízení je provozováno podle platné legislativy (od roku 2004 má vydané integrované povolení) a splňuje tedy stanovené normy na ochranu životního prostředí. Pro převzetí odpadů na skládce je potřeba řádně vyplnit for ... (více)

Podklady opravňující Technické služby Jeseník a.s. nakládat s odpady

1. Technické služby Jeseník a.s. mají ve výpisu z obchodního rejstříku uveden předmět podnikání  podnikání v oblasti nakládání s odpady podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady silniční motorová doprava 2. Živnostenský list - vydaný podle čl.III bod 3. Zák. č. 286/1995 Sb., vydaný Městským úřadem Jeseník - Obecním živnostenským úřadem pod ... (více)