Podklady opravňující Technické služby Jeseník a.s. nakládat s odpady

1. Technické služby Jeseník a.s. mají ve výpisu z obchodního rejstříku uveden předmět podnikání

  •  podnikání v oblasti nakládání s odpady
  • podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
  • silniční motorová doprava

2. Živnostenský list - vydaný podle čl.III bod 3. Zák. č. 286/1995 Sb., vydaný Městským úřadem Jeseník - Obecním živnostenským úřadem pod č.j.:03/96/3755/JS s č.ev.:381101-3932-00, dne 26.9.1996, předmět podnikání - Podnikání v oblasti nakládání s odpady.

3. Koncesní listina - vydána Okresním úřadem Jeseník - Okresním živnostenským úřadem pod č.j.: 2418/98 ŽÚ-0480/ŽÚZ, ev.č.:381100-11304-00, dne 13.5.1998, předmět podnikání - Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

4. Koncesní listina - vydána Okresním úřadem Jeseník - Okresním živnostenským úřadem pod č.j.: 2409/98 ŽÚ-0288/ŽÚ, ev.č.:381100-11304-00, dne 10.10.1996, předmět podnikání - Silniční motorová doprava nákladní.

5. Rozhodnutí - Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako místně příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství, podle zákona ČR č. 185/2001 Sb., udělil souhlas dle § 14 odst.1 zákona o odpadech :

a) k provozování mobilních zařízení ke sběru a výkupu odpadů, pod. č.j. KUOK 25459/2018

b) k provozování zařízení pod č.j.: KUOK 119676/2007, dne 21.12.2007
ca) - ke sběru, výkupu a využívání odpadů - třídírna separovaných odpadů
cb) - ke sběru a výkupu odpadů - sběrný dvůr odpadů
cc) - ke sběru a výkupu odpadů - překladiště komunálních odpadů
cd) - ke sběru, výkupu a skladování odpadů - sklad nebezpečných odpadů

6. Rozhodnutí - Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako místně příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství a integrované prevence, podle zákona ČR č. 76/2002 Sb., vydal integrované povolení dle § 13 odst.3 zákona o integrované prevenci :

k provozování zařízení k odstraňování odpadů - "Řízená skládka odpadů S - OO (ostatní odpad) - Supíkovice", pod č.j.: OŽPZ-3/04 Mat, dne 12.1.2004 (nabylo právní moci dne 30.1.2004 - 1.-6. část) a Rozhodnutí o změně - "Řízená skládka odpadů S - OO3 a S OO1 Supíkovice", č.j. KUOK 224/2006, dne 8.8.2006 (nabylo právní moci 1.9.2006 - 7.- 9. část)

7. Rozhodnutí - Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako místně příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství, podle zákona ČR č. 185/2001 Sb., vydal souhlas dle § 14 odst.1:

k provozování zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu - "Rekultivace - kasárna Jeseník", na části parcely č. 1313/1 v k.ú. Bukovice u Jeseníku, pod č.j..: KUOK 98582/2010, dne 29.11.2010

8. Rozhodnutí - Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, jako místně příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství, podle zákona ČR č. 185/2001 Sb., udělil souhlas dle § 14 odst.1 zákona o odpadech:

k provozování zařízení ke sběru a zpracování autovraků umístěném na pozemku parc. č. 2552/4 v k. ú. Jeseník a na pozemku parc. č. 1483 v k. ú. Česká Ves