Provozní a manipulační postupy pro svoz SKO

1. Sběrné nádoby - popelnice, kontejnery 1100 l
jsou uzpůsobeny k používání pro směsné komunální odpady (popis viz odstavec výše) a nesmí se do nich dávat odpad jiný a zvlášť nebezpečný. Vesměs jsou používány nádoby kovové, ale je možné využívat i plastové. Aby bylo zajištěno jejich odlišení od jiných nádob, musí být barvy šedé nebo hnědé (v případě využití jiné barvy musí být nádoba zřetelně označena, pro který odpad je určena, tj. názvem a katalogovým číslem odpadu). Zaplnění nádoby se vždy provádí tak, aby byla naplněna nejvíce do maximálního objemu a aby byla řádně přiklopena poklopem. Je zakázáno odpad umísťovat mimo sběrné nádoby! Nádoba musí být v řádném technickém stavu, v případě zřetelného poškození (zkorodované dno apod.) nebude vyvážena.

2. Je zakázáno dávat do sběrných nádob
vše co by mohlo ohrozit zdraví ostatních občanů, poškodit vyklápěcí zařízení svozového vozidla, nebo co by mohlo způsobit těžkosti při vyklápění nádob, popřípadě na skládce odpadů. Do nádob nepatří tvrdé předměty o délce více než 30 cm, látky hořlavé, výbušné, jedovaté, nebezpečné, látky infekční, uhynulá zvířata, žhavý a teplý popel, tekuté odpady, odpady které v zimním období přimrznou k nádobě, odpad ze zahrad a zejména větve, tráva apod. Nádoby nesmí být přeplňovány (poklop musí být vždy úplně přiklopen). Osádka není povinna uvolňovat obsah nádoby, který samovolně nevypadne při vyklápění.

3. Přistavování sběrných nádob k vývozu
se provádí vždy před prováděnou službou a to tak, aby nádoba byla přistavena ke komunikaci po které se provádí svoz a nebyla dále jak 2,5 m od krajnice vozovky. Pokud je tato vzdálenost větší, je to bráno jako nepožadovaná služba. Pokud jsou sběrné nádoby umístěny na vyhrazených stanovištích (přístřešky, místa s více nádobami apod.), pak je vývoz prováděn přímo z těchto stanovišť a to za předpokladu, že přístup je bez omezení umožněn (přistavení svozového vozidla, zpevněná komunikace, volný přístup ke všem nádobám apod.) a stanoviště je na rovném a tvrdém nebo zpevněném povrchu. Svozové trasy musí být po zpevněných komunikacích, které jsou uzpůsobeny k provozu svozové techniky (únosnost, šířka, výhybny, sjízdné apod.) a opatřeny na místech, kde není trasa průjezdná točnou.
Každá nádoba musí být označena nalepovacím štítkem (známkou), podle kterého je zjevně služba poptávána. Způsob označení si každá obec stanovuje ve své obecně závazné vyhlášce (pokud takto není stanoveno, musí být nádoba označena známkou společnosti zajišťující svoz odpadů).
V zimním období musí být nádoba přistavena tak, aby byla volně přístupná (odklizen sníh tak, aby se dala volně posouvat k vyklápěcímu zařízení svozového vozidla) a příjezdové komunikace byly řádně ošetřeny - vypluženy a zdrsněny inertním posypem (vesměs zajišťují obce na svých místních komunikacích).

4. Povinnosti osádky svozového vozidla
při nakládce, přepravě, vykládce odpadů bude postupováno tak, aby odpad neodpadával, nezůstával na stanovišti sběrných prostředků. V případě úniku odpadů bude okamžitě obsluhou zařízení tento odpad sesbírán. Osádka musí manipulovat s nádobami tak, aby je nepoškodila a musí je vracet zpět na stanoviště. Nakládání s těmito odpady je v souladu s platnou legislativou (zákon č. 541/2020 Sb. a prováděcí vyhlášky). Manipulace při nakládce, přepravě, vykládce bude provádět vždy jen osoba pověřená a řádně proškolená, používající řádné ochranné pomůcky (včetně reflexních obleků nebo reflexních značek na nich). Při manipulaci je zakázáno kouřit a manipulovat s ohněm.
Svozová vozidla musí dodržovat stanovené trasy v určené dny (dodržování dnů, nikoliv přesný hodinový rozvrh). Pokud je nelze dodržet, neprodleně toto oznámí dispečerovi úseku, popřípadě zástupci příslušného obecního úřadu.

5. Povinnosti osob přistavující sběrné nádoby k vývozu
dodržovat stanovená pravidla k nakládání s odpady - viz články výše.
Sběrné nádoby se mohou přistavit ke komunikaci (nikdy ne přímo na komunikaci) nejdříve 24 hodin před plánovaným vývozem a odklizeny musí být nejpozději do 12 hod. po provedení vývozu. V případě, že nádoba obsahuje recyklovatelný odpad nebo odpad pro který není určena (viz článek 2.), nebude svozovou osádkou vyvezena! Nádoby nesmí být umístěny na veřejných prostranstvích - mimo stanovenou dobu pro přistavení a odklizení!

Tyto provozní předpisy jsou závazné všechny původce odpadů, majitele nemovitostí, správce budov a osoby tvořící směsné komunální odpady.