Skládkování odpadů

Nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. směřuje skládkování k útlumu.

Z ekonomických nástrojů je to zákonný poplatek, který je nově rozdělen na několik dílčích poplatků a postupně se navyšuje (viz tabulka).

Dílčí poplatek za ukládání odpadů v Kč/t poplatkové období v roce
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 a dále
využitelných *) 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850
zbytkových 500 500 500 500 500 600 600 700 700 800

*) odpady jejichž výhřevnost v sušině je vyšší než 6,5 MJ/kg nebo které překračují biologickou stabilitu (spotřeba kyslíku v sušině po 4 dnech je nad 10 mg O2/g); Tyto odpady od roku 2030 nebude možno na skládku uložit vůbec.

Zbytkové odpady jsou v podstatě stavební a s obsahem azbestu.

Ostatní poplatky neuvádíme, netýkají se skládky Supíkovice, případně se týkají výhradně obcí.

Další povinností dle zákona, vztahující se k omezení skládkování, je povinnost původce stavebního a demoličního odpadu (nejenom podnikatelských subjektů, ale i občana) vytřídit opětovně použitelné materiály (jejich výčet je v příloze 24 vyhlášky č. 273/2021 Sb.) a předat na recyklaci. Převzetí odpadu musí mít zajištěno písemnou smlouvou před vznikem odpadu.

Určité množství a druhy odpadů může převzít skládka bez zákonného poplatku, pravidla jsou vymezená v zákoně a vyhlášce, ale toto množství je nižší, než bylo povoleno předchozí legislativou (další ze způsobů k omezení skládkování).

Při předání odpadů na skládku je původce povinen zároveň předat základní popis odpadu, ve kterém uvede mimo jiné parametr výhřevnosti, způsob úpravy odpadu (způsoby úpravy stanovuje vyhláška č. 273/2021 Sb. v příloze č. 8) a odůvodnění, proč s odpadem není možno naložit jiným způsobem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

Za původce odpadů může popis vyhotovit provozovatel skládky, ale za správnost jeho obsahu je stále zodpovědný původce.

Změnilo se hodnocení obsahu škodlivin – viz § 12 a příloha č. 10 vyhlášky č. 273/2021 Sb.

Odpad katalogového čísla 20 03 07 – objemný odpad musí být před uložením na skládku vytříděn od kovů, plastů a dřeva velkých rozměrů.