Komunální odpad

Směsný komunální odpad z domácností (i z drobného podnikání) je veškerý odpad vznikající z provozu domácností (např. popel,smetí, kuchyňský odpad, drobné nepotřebné předměty, mastný nebo zašpiněný papír-sáčky, textil a ostatní odpad, který nelze znovu využít - recyklovat). Každý je povinen ze vznikajícího odpadu vytřídit nebezpečné odpady (baterie, chemikálie, monočlánky, obaly od barev apod., léky, televize, elektroniku, lednice, olej, filtry z vlastních aut, zářivky, barvy, laky apod.) a odpad, který lze znovu využít (papír-noviny, časopisy, karton, knihy, kancelářský papír, tetrapakové krabice, směsný papír apod., plast-PET lahve, plastové fólie, kelímky, nádobky, lahvičky, hračky, plastové výrobky apod., sklo-lahve, sklenice, okenní tabule apod., kov-plechovky, nádobí, trubky, hračky apod.).
Za směsný komunální odpad se nepovažuje - odpad ze zahrad a dvorů, cihly, beton, kameny, stavební směsné sutě, odpady velkých rozměrů apod.