Orgány společnosti

Systém vnitřní struktury akciové společnosti Technické služby Jeseník je dualistický, tedy jsou zřízeny dva orgány:

  • představenstvo - je statutárním orgánem společnosti, kterému přísluší obchodní vedení
  • dozorčí rada - dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, jejíž působnost v případě společnosti Technické služby Jeseník vykonává Rada města Jeseníku.