Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle  § 5 odst. 1 zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

1. Oficiální název: Technické služby Jeseník a.s. (dále jen "TSJ")

2. Důvod a způsob založení: Společnost TSJ byla založena k zajištění komunálních služeb, a to zakladatelskou listinou o založení akciové společnosti (ve formě notářského zápisu ze dne 28.12.1995). TSJ vykonává svou činnost za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení: Otakara Březiny 168/41, 790 01 Jeseník

  • TSJ nemá e-podatelnu
  • obecná schránka el. pošty: vedeni@tsje.cz
  • el. adresa pro zasílání faktur a daňových dokladů: podatelna@tsje.cz
  • ID datové schránky: 7aygkr3

5. Bankovní spojení pro všechny účely: 22137841/0100

6. IČO: 64610063 (Identifikační číslo organizace); DIČ: CZ64610063 (plátce DPH)

7. Rozpočet není sestavován. Výroční zprávy za minulé roky vč. účetních závěrek jsou zveřejněny ve Sbírce listin v obchodním rejstříku.

8. Žádosti o informace (místo a způsob, jak získat příslušné informace):

9. Opravné prostředky (místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech):

10. Formuláře (název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat):

11. Nejdůležitější předpisy (přehled předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí)

12. Sazebník úhrad za poskytování informací:

13. Výhradní licence poskytnuté podle § 14a odst. 4  zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. (minimálně za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací):

  • Za rok 2020 nebyla podána žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.