Ochrana oznamovatelů - WHISTLEBLOWING

Dne 17. 12. 2021 vešla v platnost nová směrnice EU č. 2019/1937, o ochraně osob, které oznámily porušení práva Unie. Oznámení je možné učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému, a to buď e-mailem it@tsje.cz, nebo v listinné podobě na adresu Technických služeb Jeseník a.s. s označením „Pouze k rukám „příslušné osoby“ – správce IT“, dále je možné oznámení učinit na telefonním čísle 584 487 016, případně osobně u příslušné osoby: Roman Peštuka, č. dveří 17.

Oznámení je možné také učinit přímo na Ministerstvu vnitra, a to prostřednictvím jejich oznamovacího systému.

Oznámení mohou podávat zaměstnanci společnosti, uchazeči o zaměstnání, zastupitelé, stážisté, praktikanti, osoby pracující na základě dohody o práci mimo pracovní poměr, jakož i osoby vykonávající práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, jejímž předmětem plnění je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného drobného plnění.